Mirror symmetry on K3 surfaces via Fourier-Mukai transform